Goedkoopste van NL: 30% goedkoper
10 jaar garantie
Duitse kwaliteit
Snelle levertijden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van MeisterKüchen

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot verkoop en levering van alle keuken- en woonaccessoires incl. alle toebehoren en eventuele montage van geleverde zaken, dit in de ruimste zin, door MeisterKüchen, gevestigd te Aalsmeer aan de Brasemstraat 45 (verder: de leverancier) aan de groothandel respectievelijk de verwerker daarvan en/of de detaillist (verder: de afnemer), alsmede op alle handelingen bij de totstandkoming en/of uitvoering daarvan. Onder afnemer wordt alleen begrepen hij die deze producten koopt voor eigen gebruik als consument respectievelijk als eindafnemer.
1. Het staat geen ander, dan MeisterKüchen, vrij van deze algemene verkoopvoorwaarden gebruik te maken.
2. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige tussen de leverancier en afnemer gesloten overeenkomst, zijn zij ook van toepassing op daarna tussen hen te sluiten overeenkomsten, ook indien zij daarbij niet alsnog en uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
3. De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
4. Bedingen, afkomstig van afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.
5. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door MeisterKüchen.

Artikel 2: De overeenkomst

1. De aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend in die zin dat zij moeten worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een bestelling. De overeenkomst komt tot stand, als de – op basis van de aanbieding gedane – bestelling van de afnemer door de leverancier wordt aanvaard door middel van een schriftelijke, fax en/of email verkoopbevestiging.
2. Tenzij redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten, zijn leverancier en afnemer aan de inhoud van de verkoopbevestiging gebonden, tenzij deze na ontvangst onmiddellijk door de afnemer wordt betwist. Indien de leverantie geen spoedeisend karakter heeft, dient de betwisting in ieder geval te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de verkoopbevestiging.
3. Indien de verkoopbevestiging uitblijft, kan de afnemer aan de leverancier een termijn stellen van ten minste drie werkdagen om de verkoop te bevestigen dan wel door de leverancier gedane aanbieding te herroepen, bij gebreke van welke herroeping de overeenkomst geacht wordt te zijn tot stand gekomen op basis van de aanbieding van leverancier en de bestelling van de afnemer, onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden op die overeenkomst.
4. Alle kosten die voortvloeien uit door afnemer gewenste en door leverancier aanvaarde wijzigingen op een eerder gesloten en bevestigde verkoopovereenkomst komen voor rekening van afnemer.

Artikel 3: Verplichtingen van de leverancier m.b.t. product, garantie en aansprakelijkheid

1. De leverancier garandeert gedurende een periode van vijf jaar na aflevering dat de geleverde zaak bij normaal gebruik en – waar nodig – correcte montage voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid.
2. Indien binnen de in het vorige lid genoemde periode een gebrek optreedt dan draagt de leverancier – indien tijdig, conform het bepaalde in artikel 5, is gereclameerd en de reclame door hem wordt geaccepteerd – zorg voor de reparatie respectievelijk herlevering van het ontbrekende binnen een door de afnemer na overleg met de leverancier in redelijkheid te stellen termijn.
Indien de reclame niet door de leverancier wordt geaccepteerd, staat de afnemer beroep toe conform het bepaalde in artikel 5.
3. De kosten van reparatie respectievelijk herlevering en/of aflevering van het ontbrekende worden als volgt verdeeld:
• Indien het gebrek optreedt binnen één jaar na aflevering komen deze kosten geheel voor rekening van de leverancier.
• Indien het gebrek optreedt in het tweede jaar na aflevering komen deze kosten voor het 4/5 gedeelte voor rekening van de leverancier.
• Indien het gebrek optreedt in het derde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 3/5 gedeelte voor rekening van de leverancier.
• Indien het gebrek optreedt in het vierde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 2/5 gedeelte voor rekening van de leverancier.
• Indien het gebrek optreedt in het vijfde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 1/5 gedeelte voor rekening van de leverancier.
De kosten van herplaatsing – dé- en montagekosten –  vallen buiten de garantie.
4. Indien de leverancier niet aan het in het voorgaande lid gestelde kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het product zich niet, althans niet meer in dezelfde vorm of hoedanigheid in zijn assortiment bevindt, zal de leverancier na overleg met afnemer overgaan tot aflevering van een gelijkwaardige zaak, dan wel de koopprijs van het product, waaraan het gebrek zich heeft geopenbaard, aan afnemer terugbetalen. Indien de leverancier kiest voor herlevering van een gelijkwaardige zaak is het bepaalde in lid 3 van overeenkomstige toepassing.
5. De datum van indiening van de klacht door de detaillist is beslissend voor de toepassing van het in lid 3 genoemde systeem.
6. Indien de leverancier eenmaal op voet van dit artikel heeft gepresteerd dan blijft met betrekking tot het gerepareerde of ter vervanging geleverd product de garantie gedurende de resterende garantietermijn van het oorspronkelijke product van kracht,
7. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte, en niet te vermijden afwijkingen waaronder in maatvoering rekening moet worden gehouden met een maattolerantie van 3 mm en in kleur en/of structuur (waarbij stalen of monsters altijd slechts een globale indruk geven van de te leveren zaak) leveren geen tekortkoming door de leverancier op. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/of onoordeelkundige installatie of inbouw leveren eveneens geen tekortkoming van de leverancier op.
8. De afnemer wordt geacht ermee bekend te zijn, dat producten die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen (natuursteen, marmer, composiet, massief hout e.d.) of producten waarin natuurlijke grondstoffen zijn verwerkt bij aflevering een ander uiterlijk kunnen hebben dan op basis van monster of staal is getoond of gezien.
9. Indien vaststaat dat de leverancier aansprakelijk is en hij in de plaats van of naast vorenstaande schadevergoeding geld is verschuldigd, wordt deze schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de tussen de leverancier en de afnemer overeengekomen inkoopprijs van het product.
10. De afnemer kan slechts een beroep doen op garantie of de leverancier anderszins aansprakelijk stellen indien hij aan al zijn verplichtingen, meer in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen en de voorwaarden als bedoeld in het volgende artikel heeft voldaan,

Artikel 4: Verplichtingen afnemer met betrekking tot product en garantie

1. Met het oog op de door de leverancier te verstrekken garantie en ter voorkoming van onnodige schade voor een van de betrokkenen in het geval van een onder garantie vallend gebrek is de afnemer verplicht om het door de leverancier geleverde product grondig te (laten) inspecteren op eventuele gebreken en wel zo spoedig mogelijk na de aflevering, doch in ieder geval voor doorlevering aan derden of verwerking. De gevonden gebreken dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de leverancier worden gebracht.
2. De afnemer is verplicht respectievelijk staat er jegens de leverancier voor in dat bij de verwerking van het product op een vakkundige wijze te werk wordt gegaan en materialen worden gebruikt die toelaten dat het product, indien met het oog op de nakoming van de garantie nodig, op een gemakkelijke wijze kan worden verwijderd c.q. herplaatst.
3. Klachten van derden met betrekking tot de deugdelijkheid van het product zullen – alvorens een beroep op de garantie wordt gedaan – eerst door de afnemer in behandeling worden genomen, door hem worden beoordeeld en – indien van toepassing – door hem worden afgedaan indien deze kennelijk ongegrond zijn, dan wel aan afnemer kunnen worden toegeschreven.
4. Zichtbare gebreken van het geleverde en/of schade aan de verpakking dienen door afnemer of verantwoordelijke ontvanger onmiddellijk bij het in ontvangst nemen van het product aan de leverancier te worden gemeld. Deze melding dient in ieder geval te geschieden middels aantekening op het door de afnemer voor ontvangst te tekenen document.
5. Indien vanwege de dichte verpakking een controle op beschadiging of gebrek bij aankomst van de zaak redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de afnemer deze controle zo spoedig mogelijk nadien uit te (laten) voeren en de leverancier in ieder geval voor de installatie c.q. verwerking of doorlevering aan derden schriftelijk te informeren. Indien een gebrek wordt ontdekt dan dient afnemer het product in de originele verpakking aan de leverancier terug te zenden en niet over te gaan tot montage zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.
6. Indien door de afnemer aan het gestelde in artikel 4 leden 1 tot en met 5 niet wordt voldaan, zal hij jegens de leverancier geen rechten ter zake van eventuele schade kunnen doen gelden.

Artikel 5: Geschillen

1. Indien een gebrek optreedt – dat naar het oordeel van de afnemer te wijten is aan leverancier – als bedoeld in artikel 3 lid 2, dient de afnemer dit onmiddellijk na het constateren daarvan te melden aan leverancier met gebruikmaking van een schriftelijke service(klacht)melding.
2. Indien leverancier de reclame, als in het vorige lid bedoelt, accepteert, zal deze conform artikel 3 lid 2 zorg dragen voor reparatie respectievelijk herlevering respectievelijk aflevering van het ontbrekende.
3. Indien leverancier de reclame niet accepteert en de afnemer heeft voldaan aan het bepaalde in het artikel 4 leden 1 tot en met 5, heeft de afnemer, indien de kosten van alle tot dezelfde order behorende reparatie, herlevering of aflevering van het ontbrekende, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, een totaalbedrag van tienduizend euro niet te boven gaat, het recht ter zake een uitspraak te vragen aan geschillencommissies.
4. Leverancier is gehouden uitspraken van ingestelde geschillencommissie na te komen binnen de door deze commissie genoemde termijn.
Indien leverancier ter zake in gebreke blijft, zal de geschillencommissie er zorg voor dragen, dat deze verplichtingen van leverancier door een derde worden nagekomen binnen een redelijke termijn.

Artikel 6: De aflevering

1. De afnemer is verplicht tot in ontvangstneming van het product, zodra dit aan hem ter aflevering wordt aangeboden.
2. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de leverancier meldt.
3. Ook al meldt de afnemer tijdig aan de leverancier dat hem minder is geleverd dan op het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.
4. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van het vervoer voor rekening van de afnemer en reizen de zaken voor zijn risico. De aflevering vindt dan plaats op het moment dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen.
Indien evenwel levering franco afnemer is overeengekomen reist het product voor rekening en risico van de leverancier. In het geval levering franco afnemer behoeft de leverancier de zaak niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, op welke plaats de afnemer verplicht is de zaak in ontvangst te nemen. De afnemer dient er naar redelijkheid – onder meer door het ter beschikking stellen van hulpkrachten – aan bij te dragen dat de leverancier op een gemakkelijke wijze zijn verplichting tot het lossen van een zaak kan nakomen.
Indien de afnemer ter zake in gebreke blijft dan komen de daardoor veroorzaakte kosten voor zijn rekening.
5. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift, heftrucks, kraan of enig ander hulpmiddel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik.
Artikel 7: Leveringstermijn; Levering op afroep
1. De verwachte levertijd wordt door de leverancier zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Leverancier is verplicht zich in te spannen om binnen deze verwachte tijd te presteren. De levertijd wordt steeds geacht bij benadering te zijn opgegeven of overeengekomen tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld.
2. Een levertijd gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst (met name voor de fabricage van de zaken) noodzakelijke gegevens, die de afnemer dient te verstrekken of te fiatteren, en de overeengekomen aanbetaling in bezit zijn van de leverancier.
3. Indien de montage door leverancier wordt verzorgd zal deze montage in de regel 3 dagen na de levering van de goederen plaatsvinden. De exacte montagedatum wordt in overleg door de afnemer en de monteur afgestemd. Daartoe neemt de monteur uiterlijk 3 dagen voor de montagedatum contact met de afnemer op om dit af te stemmen en te bevestigen.
Een na de verkoopbevestiging door de afnemer opgedragen wijziging kan – indien al uitvoerbaar – naast prijs- en kostenconsequenties ook tot vertraging van de levertijd leiden.
4. De afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de leverancier.
5. Wegens overschrijding van de levertijd kan de afnemer de overeenkomst niet ontbinden of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren. Wel heeft de afnemer recht om na het verstrijken van de levertijd leverancier schriftelijk te sommeren binnen drie weken na dagtekening te leveren op straffe van ontbinding. In dat geval heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.
6. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de leverancier bevoegd, indien na de datum van bevestiging en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging hebben ondergaan, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De afnemer is bevoegd, tenzij redelijkheid zich hiertegen verzet, de overeenkomst te ontbinden op grond van die prijswijziging. Indien binnen drie maanden na de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, is de leverancier gerechtigd de afnemer te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen, waarbij afnemer ook tot afname verplicht is.
7. De door de afnemer te noemen termijn mag een tijdvlak van vier weken, gerekend vanaf de dag dat de afnemer redelijkerwijs kennis hand kunnen nemen van de sommatie van leverancier, niet overschrijden.

Artikel 8: Emballage

1. De ten behoeve van de aflevering door de leverancier gebruikte en meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de leverancier aan afnemer in rekening gebracht. Geretourneerde emballage als in de vorige zin bedoelt, wordt na ontvangst door de leverancier gecrediteerd. De afnemer dient deze emballage franco te verzenden. In slechte staat verkerende emballage, zulks ter beoordeling van leverancier, wordt niet gecrediteerd.

Artikel 9: Uitstel van levering; niet-afname

1. Indien de afnemer uitstel van levering vraagt voor een voor hem gereedstaand product, en leverancier daarmee akkoord gaat, gaat het risico van de zaak over op het moment van de oorspronkelijke leveringsdatum en heeft leverancier het recht om de overeengekomen prijs te factureren en na een opslagperiode van vier weken opslagkosten in rekening te brengen.
2. Indiende afnemer het product niet of niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt dan wel indien hij een bestelling annuleert, heeft de leverancier het recht om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen. Indien het gaat om maatwerk bestaat deze schadevergoeding ten minste uit de kosten die in verband met de vergeefse aflevering zijn gemaakt vermeerderd met de volledige koopprijs. Indien het niet gaat om maatwerk dan zal de schadevergoeding ten minste bestaan uit de kosten van de vergeefse levering, en de volledige koopprijs verminderd met 50% van de prijs waarvoor het product binnen zestig dagen na de oorspronkelijke afleveringstermijn door de leverancier aan derden is verkocht dan wel redelijkerwijze verkocht had kunnen worden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. De door de leverancier afgeleverde producten blijven zijn eigendom, totdat door de afnemer de koopprijs van die producten, eerder afgeleverde producten of van nog af te leveren producten is betaald, en tevens is betaald hetgeen door de afnemer ten aanzien van werkzaamheden of kosten in verband met de aflevering daarvan verschuldigd is geworden.
2. Het eigendom van die producten blijft ook bij de leverancier, zolang door de afnemer een vordering van de leverancier wegens door de afnemer gepleegde wanprestatie in verband met die producten/ werkzaamheden niet is betaald.
3. De producten waarvan de leverancier ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven, mogen door de afnemer niet in pand worden gegeven.
4. In het geval afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en leverancier zijn eigendomsrecht wil realiseren heeft hij het recht tot ongehinderde toegang tot de producten en verplicht de afnemer zich reeds nu om aan de leverancier alle medewerking te verlenen teneinde hem in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten.

Artikel 11: Overmacht

1. Als overmacht gelden naast de omstandigheden die de wet als zodanig aanvaardt, ook en in ieder geval staking en/of ziekte van de werknemers van leverancier, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van de toeleveranciers van leverancier, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van leverancier, een en ander voor zover als gevolg van die omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze van de leverancier niet kan worden verlangd. In het geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verlengd met de duur van de overmacht vermeerderd met een periode waarbinnen de leverancier redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan, in welk geval de afnemer niet tot ontbinding bevoegd is. Wel heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de levertijd leverancier schriftelijk te sommeren binnen vier weken na dagtekening te leveren, bij gebreke waarvan afnemer onmiddellijk tot ontbinding overeenkomst over kan gaan. In dat geval heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 12: Prijs, betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

1. De door de leverancier in zijn aanbieding genoemde dan wel in de overeenkomst vastgelegde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W. en vervoerskosten.
2. De leverancier mag de overeengekomen prijs aanpassen aan het niveau van de prijs, geldend op het moment van aflevering, indien die aflevering – ingevolge de overeenkomst – meer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.
3. De leverancier mag een gebruikelijk percentage aan kredietbeperking op de factuur in rekening brengen, dat door afnemer in geval van tijdige betaling mag worden afgetrokken.
4. Leverancier kent richting afnemer twee betaalmomenten. Het eerste betaalmoment is een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag minus eventuele montage. Deze eerste betaaltermijn dient door afnemer te worden betaald binnen 7 dagen na de factuurdatum van de eerste aankoopfactuur. De tweede betaaltermijn omvat de restbetaling, in de regel de overige 50% van het factuurbedrag minus eventuele montage. Voor deze tweede betaaltermijn ontvangt afnemer een tweede factuur. Deze tweede factuur met de restbetaling van het bedrag, minus de eventuele montage, dient eveneens binnen 7 dagen na factuurdatum te worden betaald. In de regel dient deze tweede betaling drie weken voor de leverdatum bij leverancier binnen te zijn.
5. Indien afnemer ook montage bij leverancier heeft afgenomen ontvangt afnemer daartoe een aparte montagefactuur. Deze montagefactuur dient binnen drie dagen na montage te worden betaald. Dit kan direct na montage contant aan de monteur of via bankoverschrijving of ideal.
6. Betaling van het eindbedrag van de factuur van de leverancier dient – vermindert met de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperkingstoeslag – te geschieden binnen de genoemde aantal dagen vanaf factuurdatum.
7. Het recht op verrekening/opschorting van deze betalingsverplichting kan door de afnemer jegens de leverancier nimmer worden ingeroepen.
8. Indien de afnemer de betaaltermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel overschrijdt, geraakt hij zonder aanmaning of ingebrekestelling jegens de leverancier in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 2% per jaar over het eindbedrag van de factuur vanaf de vervaldatum tot de dag der voldoening. De leverancier heeft het recht om telkens na afloop van een jaar het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend te vermeerderen met de over dat jaar verschuldigd geworden rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van de leverancier.
9. Naast rente is de afnemer in geval van niet of niet tijdige betaling aan de leverancier de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten publiceert, of, indien door afnemer de vordering wordt betwist en voornoemd tarief niet toereikend is, aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat eveneens door de Orde van Advocaten wordt gepubliceerd, vermeerderd met de bijkomende kosten, alles met een minimum van € 200,= euro per vordering. Ook de gerechtelijke kosten worden steeds op basis van laatstgenoemd systeem in rekening gebracht met als minimum het door de Rechter vast te stellen bedrag aan te liquideren proceskosten.
Indien op verzoek van de leverancier in het kader van de incasso van een vordering het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd en afnemer daarop alsnog het door hem verschuldigde betaalt, is hij de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
8. In het geval van niet- of niet tijdige betaling door afnemer van het door hem verschuldigde, heeft leverancier het recht om alle tussen hem en de afnemer bestaande overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld, te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval kan door de leverancier al hetgeen de afnemer aan hem verschuldigd is, in een keer worden opgeëist. Deze rechten mag de leverancier ook uitoefenen indien de afnemer (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt.
9. Indien en zolang de afnemer de door hem verschuldigde koopprijs van een product, respectievelijk de eventueel bijkomende rente en kosten ter zake van de invordering daarvan, niet betaalt, kan afnemer jegens de leverancier geen beroep doen op garantie, en vervalt ieder beroep op garantie ten aanzien van een gebrek dat zich in de periode dat afnemer in gebreke is gebleven, heeft geopenbaard.
10. De betalingen van de afnemer zullen allereerst worden toegerekend aan de vorderingen, tot zekerheid waarvan de leverancier niet in het artikel 10 van deze voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken.
Met inachtneming daarvan worden de door de afnemer verrichte betalingen in mindering gebracht op ingevolge deze voorwaarden verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente, en tot slot op telkens de oudste vordering van de leverancier.
1. Bij het sluiten van een overeenkomst mag de leverancier verlangen dat door de afnemer zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Na het sluiten van die overeenkomst mag de leverancier dat alsnog verlangen, zowel ter zake van reeds afgeleverde producten, indien uit informatie omtrent de afnemer blijkt dat de leverancier met recht mag vrezen voor de niet correcte nakoming van diens betalingsverplichtingen.
Niet-nakoming door afnemer van zijn verplichting tot zekerheidsstelling, geeft de leverancier het recht tot opschorting van zijn leveringsverplichting, respectievelijk tot ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten die de leverancier sluit is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale overeenkomsten.
2. Alle geschillen die tussen de leverancier en de afnemer ontstaan, worden, onverminderd het in artikel 5 bepaalde en onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de Rechter die bevoegd is in de plaats van de statutaire vestiging van de leverancier.

MeisterKüchen Algemene Verkoop Voorwaarden

© Copyright 2019 MeisterKüchen.
All rights reserved.